Zorgcampagne moet focus krijgen

Het kabinet wil drie miljard gaan bezuinigingen op de zorg. Tienduizenden banen staan op de tocht, zorg voor veel kwetsbare ouderen, gehandicapten en kinderen zal wegvallen. De werkdruk voor zorgwerkers zal verder toenemen. De FNV-campagne hiertegen moet worden uitgebouwd.
6 februari 2015

Door Hans Lammers

Het kabinet maakt de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van deze zorg. Zo kan de regering bij komende wantoestanden naar de gemeenten wijzen. De gemeenten zullen op hun beurt gaan wijzen naar het kabinet omdat het kabinet hun te weinig geld geeft voor zorg. De FNV wil vooral op gemeentelijk niveau in kaart brengen wat er precies misgaat door dit kabinetsbeleid.

Een landelijke campagne om de afbraak van de zorg tegen te gaan heeft een enorm potentieel. Denk aan de drie miljoen mantelzorgers die nu al vaak overbelast zijn. Bovendien kent iedereen wel iemand die van zorg afhankelijk is en worden we dat uiteindelijk allemaal. Uit een onderzoek van Motivaction blijkt dat 85 procent van de burgers grote zorgen heeft over het effect van de bezuinigingen in de zorg. Deze mensen zouden een rol moeten krijgen in de campagne.

De andere sectoren van de FNV zouden ook meer betrokken moeten worden. Tot nu toe is de campagne Red de Zorg te veel beperkt gebleven tot met name de zorgsector binnen de Abvakabo. Zeker nu FNV Bondgenoten, FNV Bouw en FNV Sport zijn opgegaan in een ongedeelde FNV, komt het erop aan dat het ledenparlement het bestuur en zichzelf de opdracht geeft te zorgen dat iedere sector een bijdrage levert aan de campagne Red de Zorg.

Gemobiliseerd

Het is een gemiste kans dat tot nu toe de zorgcampagne geen werkelijk onderdeel is geweest van de FNV-brede campagne voor Koopkracht en Echte Banen. Zo wordt er op het moment van schrijven wel gemobiliseerd voor een landelijke actiedag op 31 januari voor echte banen, waarbij het massaontslag in de zorg niet eens wordt genoemd. De campagne Koopkracht en Echte Banen zou juist verschillende cao-trajecten kunnen bundelen, waarbij wordt gekeken hoe solidariteit kan worden georganiseerd voor de zorgwerkers.

Helaas is nu niet duidelijk wanneer er wordt toegewerkt naar een landelijk moment om de regering onder druk te zetten en welke rol gewone leden en niet-leden hierin kunnen spelen. In een interview met Het Financieele Dagblad op 23 december stelde Corrie van Brenk, voormalig voorzitter van de inmiddels opgeheven Abvakabo, dat de FNV in 2015 vooral lokale acties bij gemeenten zal houden.

Dit staat haaks op eerdere plannen, die bekend werden gemaakt op de zorgmanifestatie op 8 november in Den Haag. Ten overstaan van 3000 zorgwerkers werd gesteld dat er in mei een volkspetitionnement voor een parlementair onderzoek zou worden gestart om de regering onder druk te zetten.

Dit had tenminste nog het idee om in 2015 de pijlen te richten op het kabinet. Maar een parlementair onderzoek is overbodig. Iedereen kan bedenken dat met minder geld naar zorg de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg zullen afnemen. Dat hoeft niet nog eens onderzocht te worden.

Miljarden

Het is belangrijk om te stellen wat we werkelijk willen met deze campagne en hoe we dat denken te bereiken. Ten eerste willen we geen ontslagen. Ten tweede willen we dat de marktwerking in de zorg wordt teruggedraaid. Zorginstellingen en hebben miljoenen in kas om bedrijfsrisico’s af te dekken en zorgverzekeraars en de farmaceutische industrie maken miljarden winst.

Dit betekent dat we moeten beginnen met het nationaliseren van de farmaceutische industrie en het opheffen van de zorgverzekeraars. In plaats daarvan moeten we de zorg toegankelijk maken voor iedereen. Het eigen risico, dat dit kabinet met 15 euro heeft verhoogd naar 375 euro, moet dus ook volledig komen te vervallen.

Er is geld genoeg om zorg voor iedereen te garanderen en juist te gaan investeren in de zorg. Een lastenverzwaring op de topvermogens en op de winsten van multinationals is een stap de goede kant op. Met zulke eisen kunnen we veel meer mensen op de been gaan brengen. In België zien we dat dit mogelijk is.

Vervolgens zal dit kabinet flink onder druk moeten worden gezet door stakingen en massademonstraties om eisen binnen te halen. Door de verkiezingen in maart voor de Provinciale Staten, die vervolgens de Eerste Kamer kiest, worden politieke partijen bovendien gevoeliger voor een strijdbare beweging. Stemmen win je niet door zorg af te breken.

De FNV is de enige organisatie die het in zich heeft om een dergelijke beweging voor elkaar te krijgen, maar dan moeten campagneplannen worden aangescherpt en in de gehele FNV worden omgezet in actie.

Hans Lammers is lid van het FNV ledenparlement