Vele duizenden op de been tijdens strijdbare 1 mei

Het blok van FNV Migrant Domestic Workers, 1 mei 2018, Den Haag (Foto: Groningen Vakbond van Schoonmakers op Facebook).
Zo’n 8000 FNV leden demonstreerden op 1 mei door Den Haag en lieten zien dat dit kabinet van het grootkapitaal kan rekenen op meer verzet de komende maanden. De leden verzamelden zich op het Malieveld per sector. De opdeling van de demonstratie met geluidswagens tussen verschillende blokken liet de volle breedte van de vakbeweging zien.
3 mei 2018

Door Hans Lammers

Vooraan stonden de jongeren van FNV jong en Young & United en mensen die een Wajong uitkering hebben. Er werden leuzen geroepen ‘loondispensatie is discriminatie’. Want werkgevers zullen loondispensatie krijgen om Wajongers aan het werk te zetten onder het minimumloon. Daarmee wordt een begin gemaakt door dit kabinet om het minimumloon om zeep te helpen.

Daarachter liepen groepen die gekomen waren uit solidariteit en om de vakbeweging te versterken zoals Comité 21 Maart, de Internationale Socialisten, Doorbraak en Code Rood . We riepen leuzen als ‘hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit’, ‘jong en oud, zwart en wit, haal het geld waar het zit’, ‘dividendbelasting 100%’. Het is van belang dat de volgende keer de FNV meer ruimte geeft aan deze groepen.

Achter deze blokken volgden de andere sectoren zoals de Schoonmaak, Migrant Domestic Workers, Publiek Belang, PostNL, de Sociale Werkvoorziening, Riders Union, FNV Vrouw, de Zorg, de FNV actiegroep Red Ons Pensioenstelsel’, de Havens en Industrie en de FNV werkgroep Eerlijke handel & Milieu. Dit kabinet wil de rekening van de transitie naar duurzame energie bij ons leggen, terwijl de inzet van de FNV is om dat tegen te gaan en te pleiten voor een fonds waaruit waaruit behoud van werkgelegenheid mede kan worden gefinancierd.

Met name de leden van FNV Streekvervoer vielen op met hun tweedaagse staking. Buschauffeurs van het streekvervoer waren in groepen naar de demonstratie toegekomen. De dag daarvoor lag ook het streekvervoer plat. Een buschauffeur liet weten: ‘bij ons heeft iedereen gestaakt op een enkeling na. Als we niet krijgen wat we willen zullen we doorgaan met regionale stakingen. Het moet ook duidelijk worden dat de provincies hier een rol in spelen bij de aanbestedingen. ’ Een andere buschauffeur vertelt: ‘de werkdruk is enorm. We krijgen geen plaspauzes en de tijden die we moeten rijden zijn veel te kort. Wat de werkgevers bieden is veel te vaag terwijl de dienstroosters gewoon heel concreet moeten worden aangepast zodat we meer tijd krijgen voor onze ritten.’

Streekvervoer

De Internationale Socialisten deelden flyers (zie tekst onder) uit waarmee een aantal eisen werden geformuleerd die breed binnen de FNV leven, maar nog niet officieel onderdeel uitmaken van de Offensief campagne waaronder ook deze 1 mei actiedag viel. De eisen moeten concreet worden om meer mensen te mobiliseren. In de flyer werd ook opgeroepen om de krachten te bundelen in te vormen Offensief-actiecomités met afvaardigingen naar een landelijk actiecomité. De eenheid en strijdbaarheid van de 1 mei viering is iets wat we verder moeten uitbouwen. Het is van belang dat het ledenparlement als hoogste besluitvormend orgaan van de FNV op 18 mei besluit om met deze eisen te gaan werken.

Voorzitter van de FNV Han Busker sloot de demonstratie af en somde de belangrijke acties op die zijn gevoerd. Hij noemde de staking bij Woondiensten waar meer mensen aan meededen dan door de FNV aanvankelijk werd verwacht, omdat deze sector geen stakingstraditie kent. Dit geldt voor veel acties de afgelopen tijd en ook voor de opkomst op de dag zelf waar op 4000 deelnemers was gemikt.

Busker stelde dat de FNV wil bouwen aan een linkse beweging. Dat het jaar 2017 het jaar was van de meeste stakingsdagen in dertig jaar en dat als de werkgevers en het kabinet niet willen luisteren naar de eisen van de FNV, 2018 het aantal stakingsdagen van 2017 zal gaan overtreffen. Hij riep op om 31 mei naar Rotterdam te komen als volgend moment om te demonstreren voor meer kwaliteit, zekerheid en inkomen en dat in september tijdens Prinsjesdag de FNV ook van zich zal laten horen.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bouw mee aan het Offensief van de FNV!

De economie groeit en de werkloosheid daalt, maar onze koopkracht neemt af. De banen die erbij komen, zijn vooral flex. Tweederde van de jong-werkenden heeft volgens het CBS ondertussen een flexcontract. Als wij niet in verzet komen, zal het kabinet hier nog een schep bovenop doen met een langere proeftijd, het aanmoedigen van contracten voor bepaalde tijd en de verdere afbraak van de ontslagbescherming.

Deze aanval op onze levenstandaard gaat hand in hand met kadootjes voor de rijken en multinationals. De afschaffing van de dividendbelasting kost 1,4 miljard euro per jaar en gaat samen met een verdere verlaging van de winstbelasting! Werkende mensen moeten hiervoor opdraaien met een BTW-verhoging op oa. voedsel, arbeidsgehandicapten die onder het minimumloon betaald krijgen en de stappen richting de privatisering van onze pensioenen.

Dit is waarom we een links met lef en een strijdbare FNV nodig hebben. Door de belasting te verhogen voor multinationals en de rijken kunnen we bijvoorbeeld investeren in kleinere klassen en hogere salarissen voor onderwijzend personeel, betaalbare woningen en goede zorg. We moeten de privatisering terugdraaien van publieke voorzieningen zoals de zorg, OV en woningen.

Om in het offensief te gaan zullen we respect opeisen door duidelijke eisen te stellen waaromheen we meer mensen betrekken bij demonstraties, stakingen en andere acties. Eisen zoals:

1. Flex moet duurder worden dan vast. Dit moet ook in wetgeving worden vastgelegd.

2. We willen een verhoging van het wettelijk minimumloon met 30% voor iedereen vanaf 18 jaar. Dat komt overeen met ongeveer €2000 bruto per maand voor iemand die fulltime werkt. Ruim 1 op de 5 mensen, heeft een laagbetaalde baan en deze groep is de afgelopen jaren gegroeid. Deze inkomenstijging moet gekoppeld zijn aan stijgende uitkeringen. Weg dus met de kortingen op de Wajong.

3.De lonen moeten per jaar met 3,5% omhoog. Dat is minimaal 1000 euro netto per jaar.

4.De aow-leeftijd moet terug naar 65. Mensen moeten na 40 werkjaren met pensioen kunnen. Daarbij is het van belang dat de pensioenen ook worden geïndexeerd. Op basis van de rendementen van de pensioenfondsen zou dit kunnen. Hiervoor moeten we ook de rekenregels veranderen van het kabinet en de DNB die dit op het moment onmogelijk maken.

5. Arbeidstijdverkorting. Er moet een 32-urige werkweek komen zonder vermindering van het loon. Dit is zowel een manier om werkdruk aan te pakken als een antwoord op toegenomen productiviteit door robotisering en automatisering.

6. Solidariteit met gediscrimineerde groepen. Rechts gebruikt oa. moslims en vluchteling als zondebok om de aandacht af te leiden van afbraakbeleid. Dit is waarom we ons op onze werkplek moeten uitspreken tegen racisme en discriminatie. We moeten ons ook verzetten tegen seksisme door op te komen voor gelijk loon voor gelijk werk en tegen seksuele intimidatie.

Zet actiecomités voor het FNV Offensief op!

Om onze eisen binnen te kunnen halen, is er veel organisatie en druk nodig. Rutte en de BV Nederland gaan niet zomaar toegeven. Dit is waarom we in het hele land Offensief-actiecomités moeten opzetten. In Nederland worden er vanuit verschillende sectoren zoals de zorg en onderwijs of vanuit Young & United al acties georganiseerd tegen werkdruk, flex en voor hogere lonen. Maar alleen als we deze krachten bundelen in comite’s kunnen we ervaringen uitwisselen, samenwerken en de druk opbouwen.

De buschauffeurs van het streekvervoer geven gisteren en vandaag het goede voorbeeld. In heel Nederland rijden geen streekbussen. Eerder al in januari lag het vervoer 24 uur plat met 85% van de chauffeurs die meededen. Omdat de bazen niet aan de eisen over werkdruk en loon tegemoet komen, wordt er nu geëscaleerd met een tweedaagse staking. Laat de demonstratie vandaag een begin zijn om meer gezamenlijk op te trekken!

Daar waar gestaakt wordt, is de opkomst groter dan verwacht en boeken we successen. Zo kwamen op 27 maart 3000 werknemers van FNV woondiensten in een stakingsactie bij elkaar voor hoger loon en tegen de werkdruk. Eind april lag er een beter akkoord. Eind vorig jaar kwamen maar liefst 60.000 stakende docenten samen in Den Haag tijdens een landelijke staking. Solidariteit is nodig met elke groep die in actie komt, zoals ook de docenten uit het PO in Gelderland en Overijssel op 30 mei of de Rotterdamse vakbondsleden een dag later in het kader van het FNV Offensief.

Wat kun jij doen?

Organiseer jezelf op je werkvloer: zoek contact met mensen om je heen, collega’s, vrienden, lokale FNV afdelingen en bedrijfsgroepen en vorm een Offensief-actiecomite.

Mobiliseer mee voor manifestatie op 31 mei in Rotterdam. Info volgt op offensief.nu

Download en verspreid campagne materiaal en de brochure Stop de race naar beneden op fnv.nl/samensterk.

Organiseer solidariteit met acties zoals bijvoorbeeld die van de leerkrachten bij jouw in de buurt en met je collega’s voor betere arbeidsvoorwaarden. Spreek je uit tegen racisme en discriminatie op je werkvloer.

Ben je al onderdeel van een vakbondsgroep? Pleit er dan voor dat de groep een beroep doet bij het FNV bestuur en ledenparlement om een landelijke offensief-actiecomité te vormen met afvaardigingen uit de locale actiecomités die met CAO strijd bezig zijn of actie voeren tegen flex, pensioenafbraak en bezuinigingen op uitkeringen.