OXI tegen de truc van Rutte!

Gisteren organiseerde de FNV een goedbezocht kaderberaad in Utrecht over het voorstel voor een akkoord over rijkscao’s. Vice-voorzitter Ruud Kuin zei: ‘Het wordt oorlog met de FNV als ze dit akkoord doorzetten, op alle fronten’. De Internationale Socialisten waren erbij en deelden de volgende tekst uit.

Akkoord voor rijkscao’s moet van tafel!
20 augustus 2015

Al vier jaar zit overheidspersoneel op de ‘nullijn’. In de praktijk gaan ze er op achteruit. Het akkoord dat de regering voor de zomer heeft gesloten met drie kleine bonden om de FNV buitenspel te zetten, biedt hier geen antwoord op. De loonsverhoging van 5% overheidsmedewerkers komt grotendeels tot stand door het ABP-pensioen te plunderen.

Met deze sigaar uit eigen doos speelt het kabinet niet alleen verschillende vakbonden tegen elkaar uit, maar probeert zij hetzelfde te doen met verschillende beroepsgroepen. Om de loonsverhoging voor 600.000 ambtenaren te betalen, wordt een beroep gedaan op het pensioengeld van bijna drie miljoen mensen.

Hiernaast heeft het akkoord ook nadelige gevolgen voor het kunnen indexeren van de pensioenen. Dat treft daarmee dus ook al die mensen die een pensioen genieten uit het ABP. Tot slot: jongeren worden het hardste getroffen door dit akkoord. Zij zullen over een langere periode minder pensioen opbouwen.

Haal het geld waar het zit – belast de rijken

De regering wil dat werkende mensen hun eigen pensioen opeten, in plaats van dat we het geld halen waar het zit. Sinds 2000 is de winstbelasting met éénvijfde afgenomen terwijl de loonbelasting met hetzelfde percentage toenam. Belastingontwijking door multinationals kost de staat miljarden. Hiernaast is tijdens deze crisis het vermogen van de rijkste 1% gestegen tot in totaal 23% van het totale vermogen. Er is dus genoeg geld voor een echte loonsverhoging EN het terugdraaien van de bezuinigingen!

Tijd om krachten te bundelen

Sinds het begin van de crisis hebben werkende mensen enorm ingeleverd. Om de aandacht hiervan af te leiden gebruikt het kabinet vluchtelingen, moslims, uitkeringsgerechtigden en Grieken als zondebok. Deze trend moet gekeerd worden! Demonstreer daarom mee op 12 september tegen de afbraak van de zorg en steun de jongeren van FNV Young & United met hun actie tegen het schandalige minimumjeugdloon op Prinsjesdag. Alleen door de krachten te bundelen kunnen we het afbraakbeleid van Rutte II stoppen.

Hoe verder?

• Richt actiecomités op! Alleen door druk van onderaf kan er wat bereikt worden. Betrek ook niet-leden van de FNV bij deze comités.
• Pleit ervoor bij het Ledenparlement en het bestuur dat er om acties te coördineren een regionaal- en sectoroverstijgend actiecomité komt.
• Zorg dat sectorraden, sectorbesturen en de afgevaardigden in het ledenparlement aangehaakt zijn bij deze comités.
• Bepleit dat alleen met een grotere FNV die strijd organiseert dit akkoord van tafel kan krijgen: maak mensen lid!

De komende weken organiseren verschillende bonden bijeenkomsten om hun leden te informeren. Op 14 september besluit het Ledenparlement van de FNV over hoe ze dit akkoord willen stoppen.