De kabinetsplannen: de gezondheidszorg

Na de presentatie van het regeerakkoord ging alle aandacht naar de inmiddels afgeschafte inkomensafhankelijke zorgpremie. De Telegraaf en de VVD-achterban wilden daar niet aan en kregen hun zin. Die komt er dus niet. Voor wat er wél komt is echter nauwelijks aandacht. Socialisme.nu bestudeerde de zorgparagraaf in het regeerakkoord en zet de belangrijkste punten op een rij.
11 december 2012

Het eerste dat opvalt bij het lezen van de zorgparagraaf is het gebruik van wollige managementtaal. Er moet een ‘deugdelijke productstructuur’ komen, het streven is naar ‘kwaliteitsverbetering door kostenverlaging’, en ‘volumeprikkels’ en ‘macro-beheersingsinstrumenten’ moeten leiden tot ‘goede vereveningssystematiek’ en ‘marktefficiëntie’.

Het tweede dat opvalt is dat er niet alleen enorm wordt bezuinigd – 5,9 miljard euro – maar dat de manier waarop dit gebeurt de macht van zorgverzekeraars vergroot. Er komt dus niet alleen minder geld, wat zal leiden tot uitsluiting, hogere eigen bijdragen en loonbevriezing voor zorgwerkers. Het gaat ook om het veranderen van de geldstromen: minder naar collectieve voorzieningen en meer naar de winsten van private ondernemers.

Rol verzekeraars

De ‘bekostigingssystemen’ van huisartsen, geestelijke gezondheidszorg, ouderen- en gehandicaptenzorg (tot en met zorgzwaarte 4) komen volledig onder de regie van zorgverzekeraars. Dit zal vérgaande gevolgen hebben voor wat er nog vergoed wordt en voor wie. Waar vroeger iedereen in het ziekenfonds zat en niemand extra hoefde te betalen, gaan we nu naar een situatie waarin iedereen zorg via een verzekeraar inkoopt.

Het gevolg is dat mensen met dure aanvullende verzekeringen uitstekende privézorg zullen krijgen, en mensen met basisverzekeringen (naturapolissen) een minimum. Die laatste groep zal ook niet meer kunnen kiezen naar welke arts of ziekenhuis ze gaan. Verzekeraars sluiten contracten af met zorgondernemers en verzekerden zijn verplicht naar die instellingen te gaan. Knie gebroken en naar een ziekenhuis gebracht waar je verzekeraar geen contract mee heeft? Zelf betalen.

De geldstroom gaat dus van collectief naar privaat, en mede hierdoor zal er een verdere tweedeling ontstaan. De winstuitkering van verzekeraars wordt weliswaar beperkt, maar ze mogen wel delen van zorgaanbieders kopen. Zo kunnen zorg-giganten ontstaan, die nog meer greep hebben op de geleverde zorg: medicijnen, instellingen en de hele behandeling.

Beperking toegang

Op allerlei manieren worden er drempels tot zorgverlening opgeworpen. Op de spoedeisende hulp zonder verwijsbrief van je huisarts? €50 ‘eigen bijdrage’ betalen. Dat wordt dus de instapprijs van een aneurysma of hartaanval. De AWBZ zal alleen nog de intramurale ouderen- en gehandicaptenzorg dekken, waarbij pgb’s en Zorg in Natura worden ingezet. Het budget heeft een plafond, en ‘de indicatie wordt beperkt tot degenen die het echt nodig hebben’.

‘Het einde van de verzorgingshuizen zoals wij die nu kennen’, aldus het CNV. Adviesbureau Gupta Strategists rekende uit dat deze bezuinigingen een koopkrachtverlies van 18 tot 63 procent kunnen opleveren voor mensen die veel zorg gebruiken.

Gemeenten en de nullijn

Gemeenten krijgen alle activiteiten voor hun rekening op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging. Met alle andere bezuinigingen die via gemeenten plaatsvinden zal dit de druk op de zorgsector nog verder verhogen.

Ook alle jeugdzorg komt in 2015 bij de gemeenten terecht: jeugdzorg (nu via de provincie), de gesloten jeugdzorg (nu via het ministerie VWS), de jeugd-GGZ (ZVW), zorg voor lichtverstandelijk gehandicapten jongeren (AWBZ) en de jeugdbescherming en jeugdreclassering (Veiligheid en Justitie).

Alleen degenen ‘die het echt nodig hebben en het niet kunnen betalen’ krijgen nog huishoudelijke hulp. Maar ‘maatwerkvoorziening’ is een eufemisme. Begin november waarschuwde de organisatie van zorgondernemers Actiz dat de uitvoering van het regeerakkoord 58.000 zorgwerkers in de huishoudelijke hulp hun baan kost, en nog eens duizenden alfahulpen. De investering in wijkverpleegkundigen (€250 miljoen), gefinancierd uit bezuinigingen op de tweedelijnszorg, vangt dit niet op. Dagbesteding voor ouderen en gehandicapten wordt een gemeentelijke voorziening in plaats van een recht.

Om het neoliberale plaatje compleet te maken, gaan alle werkers in de zorg op de nullijn. Degenen die de toenemende werkdruk en ontslaggolven overleven, zullen dus ook aan koopkracht moeten inleveren. Dit alles mede dankzij de ‘Partij van de Arbeid’.