De firma List en Bedrog: Mythes en feiten over de PVV

De PVV beweert een ‘echte volkspartij’ te zijn die opkomt voor de belangen van werkende mensen en pal staat voor vrijheid, emancipatie en burgerrechten. Maar in feite is het een extreem-rechtse en racistische partij, die bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet en mensen met populistische praatjes een rad voor ogen draait. Angela Ettema analyseert de realiteit achter de mythes.
22 oktober 2009

wilders

Mythe 1: De PVV komt op voor gewone mensen

Volgens Wilders is de PVV een ‘echte volkspartij’ die ‘opkomt voor de gewone man en vrouw.’ Wilders sprak zich vorige maand uit tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. ‘Drees zou zich in zijn graf omdraaien’, zei hij. Dit werd door velen gezien als een draai naar links. Toen hij nog VVD-Kamerlid was, stond Wilders echter bekend als een neoliberaal die de vakbonden verafschuwde. Nog in het PVV-verkiezingsprogramma Klare Wijn (2006) stelde de partij de ‘te royale Nederlandse verzorgingsstaat’ te willen vervangen door een ‘basisstelsel’ en een vlaktaks te willen invoeren, waarbij rijk en arm hetzelfde percentage belasting betalen.

Sinds kort keert de PVV zich tegen verhoging van de AOW-leeftijd, versoepeling van het ontslagrecht en verlaging van uitkeringen en minimumloon. Dit is echter geen verschuiving naar links, aangezien de partij dit wil financieren door te bezuinigen op allochtonen, ontwikkelingshulp, klimaatbeleid en investeringen in achterstandswijken (volgens de PVV allemaal ‘linkse hobby’s’).

Typerend was Wilders’ bijdrage tijdens de Algemene Beschouwingen: hij haalde uit naar de grote graaiers en de bankiers, maar stelde vervolgens voor om niet de miljonairs, maar de moslims aan te pakken. Hiermee wijst de PVV het linkse solidariteitsprincipe af ten gunste van een populistisch ‘samen voor ons eigen’-standpunt, terwijl solidariteit tussen autochtoon en allochtoon, jong en oud, de enige manier is om effectief actie te voeren voor het behoud van sociale rechten.

Mythe 2: De PVV staat voor vrijheid en democratie

De PVV beweert te staan voor democratie en vrijheid van meningsuiting. Maar de vrijheid van meningsuiting is voor Wilders slechts een vrijbrief om moslims in de meest grove bewoordingen aan te vallen, met als voorlopig dieptepunt het walgelijke voorstel voor een ‘kopvoddentaks’. Een onschuldig kinderprogramma over het Suikerfeest was voor de PVV aanleiding om op hoge toon Kamervragen te stellen.

Ook rechten van vrouwen en homoseksuelen zijn voor de PVV voornamelijk een stok om moslims mee te slaan. Zo pleit Wilders in een interview met de Volkskrant voor een assimilatiecontract voor niet-westerse allochtonen, waarin zij ‘gelijke rechten van mannen en vrouwen (…), geen discriminatie van homoseksuelen, geen shariawetgeving – al die zaken’ dienen te onderschrijven.

PVV-Kamerlid Fleur Agema (opvallend genoeg woordvoerder voor Jeugd en Gezin, niet voor Emancipatie) richt zich slechts tegen vermeende vrouwenonderdrukking door moslims, en niet tegen de sociaal-economische achterstand van vrouwen.

Juist de PVV zelf bedreigt democratische vrijheden. De partij wil artikel 1 van de Grondwet – dat ‘discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook’ verbiedt – vervangen door een artikel over de dominantie van de ‘christelijk/joods/humanistische cultuur’, een openlijke aanmoediging om moslims te discrimineren. De partij wil de bouw van moskeeën en islamitische scholen verbieden.

Maar ook voor de rest van Nederland heeft de PVV repressie in petto. Zo wil de partij hardere straffen, heropvoedingskampen en preventief fouilleren in het hele land. PVV-Kamerleden Hero Brinkman en Dion Graus maakten zich zelf schuldig aan geweldpleging. Hiermee zijn ze representatief voor de PVV-aanhang. Volgens onderzoek van Motivaction zijn PVV’ers voor law and order, maar accepteren ze het gebruik van geweld vaker dan niet-PVV’ers. Ook houden ze zich zelf vaker niet aan de regels.

Taalkundigen die onderzoek deden naar Wilders’ woordenschat noteerden deze top-20: verbieden, uitzetten, schrappen, opsluiten, straffen, terugsturen, tegenhouden, verscheuren, vervolgen, afschaffen, beboeten, sluiten, verplichten, aanklagen, opschorten, stopzetten, verbranden, dwingen, opheffen en weigeren.

Mythe 3: De PVV is tegen de missie in Afghanistan

De missie in Uruzgan is een ander thema waarop de PVV draait. Wilders stemde in eerste instantie voor de missie. Dit stemde overeen met het buitenlandbeleid van de partij, dat voornamelijk bestaat uit bestrijding van ‘islamitisch terrorisme’ en steun aan Israël. Toen er in 2007 gestemd moest worden over verlenging, zei Wilders: ‘De aanwezigheid van de NAVO en van andere landen is (…) in het belang van Afghanistan, maar is ook in het belang van de rest van de wereld.’ Hij stemde tegen verlenging omdat hij vond dat een ander land Nederland als ‘lead nation’ moest opvolgen.

Bij Pauw & Witteman zei PVV-Kamerlid Brinkman afgelopen maand dat de Nederlandse soldaten uit Afghanistan weg moeten omdat ze te veel aan hulpverlening doen: ‘Wat doen wij daar? Wij bouwen daar wegen, wij bouwen daar waterputten, wij bouwen daar 34 moskeeën. En voor wie bouwen we die? Voor de Taliban, voor onze eigen vijand, de vijand van onze soldaten. (…) Dan zeg ik: ga dan daarin met een volledige guerrillaoorlog en niet als een opbouwmissie.’

De PVV is niet tegen militair ingrijpen in Afghanistan, maar voor meedogenloze oorlogvoering en tegen elke vorm van hulp aan de bevolking.

Populisme en demagogie:
De feiten over de Partij voor de Vrijheid

Neoliberaal beleid trekt in deze tijden, ook met een forse dosis islamofobie, weinig kiezers. Daarom maakt de PVV mensen wijs dat het geld voor hun AOW en de zorg voor hun oma gehaald moet worden bij ‘buitenlanders’ (hun Marokkaanse buren of collega’s, vluchtelingen, de armen in de Derde Wereld) en ‘linkse hobby’s’ als Vogelaarwijken (hoeveel ‘gewone mannen en vrouwen’ wonen daar niet?) en klimaatbeleid.

Typerend voor de mentaliteit van de PVV is dat milieubeleid er voornamelijk is voor huisdieren en andere aaibare soorten. Maar dat door klimaatverandering een miljoen soorten kunnen uitsterven doet de partij af als ‘linkse hysterie’. Terwijl de consensus al jaren luidt dat klimaatverandering het leven op onze planeet bedreigt, blijft de PVV dit zelfs glashard ontkennen en pleiten voor meer asfalt en lagere benzineprijzen.

De PVV zegt zich hard te maken voor ‘gewone, werkende Nederlanders’, maar ze doet dat niet, zoals links, door solidariteit tussen mensen te bevorderen. In plaats daarvan appelleert ze aan racisme en verdeelt ze gewone mensen op grond van afkomst. De bankiers en grote graaiers, en hun systeem dat winst boven mens en milieu stelt, blijven daarbij buiten schot.