Bezetters Utrecht verlaten pand na akkoord

De studenten die sinds maandagmorgen het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht bezet hielden, hebben een akkoord gesloten met het College van Bestuur en hun bezetting opgeheven. De bezetters zijn zeer tevreden met het behaalde resultaat. 'Wij hebben het gebouw bezet met het idee dat we enige uren later zouden worden ontruimd. Dit is veel meer en veel beter', aldus een van de onderhandelaars. Actievoeren loont, en de strijd gaat door.

3 februari 2010

Vanavond is een gemeenschappelijke verklaring ondertekend door de bezetters van het Bestuursgebrouw en het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht. In de verklaring wordt het belang van inhoudsvolle medenzeggenschap benadrukt voor het functioneren van de universiteit. De bezetters benadrukken dat de beslissing over de toekomst van het Ublad uit handen is getrokken van het College van Bestuur en de hoofdredacteur, en is verschoven naar de redactie en de redactieraad.

De studenten geven aan dat deze bezetting een belangrijke stap is voor de groei van de studentenbeweging in Nederland en de groeiende discussie over onderwijs, medezeggenschap en bezuinigingen. Ze roepen dan ook iedereen op om op 4 februari 13:00 uur samen met de bezetters naar de demonstratie te gaan in Rotterdam. De strijd gaat door!

Akkoord:

Gemeenschappelijke verklaring van college van bestuur van de Universiteit Utrecht en de actievoerende studenten in en rond het Bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht

Na intensief en constructief overleg tussen een delegatie van de actievoerende studenten en het college van bestuur, is besloten om een gemeenschappelijke verklaring af te geven. Partijen zijn het erover eens:

– dat de onafhankelijkheid van de redactie van een universiteitsblad (al dan niet digitaal) gegarandeerd moet zijn;

– in Utrecht is gekozen voor een nieuwe formule van het Ublad. De invulling van deze nieuwe formule ligt in handen van redactie, hoofdredacteur en redactieraad. Consensus hierover tussen hen is noodzakelijk. De universiteitsraad toetst of consensus is bereikt, niet de invulling van de formule;

– het college van bestuur heeft toegezegd tweemaal een papieren uitgave te laten verzorgen door het Ublad. Het college van bestuur financiert de twee uitgaven (personeel, materieel). De redactie wordt gevraagd:
* in de eerste uitgave (in februari) het belang van onafhankelijkheid in de universiteit en het belang van onafhankelijke journalistiek in de universiteit en ook de gemaakte keuze voor een nieuwe formule centraal te stellen;
* in de tweede uitgave de start van de nieuwe formule centraal te stellen.
Deze uitgave krijgt een zo groot mogelijk verspreiding onder de Utrechtse studenten en medewerkers.

Verder:

– ongeacht de vorm van een publiek systeem van financiële steun voor studenten, acht het college van bestuur het een randvoorwaarde dat de toegankelijkheid voor het Hoger Onderwijs is gewaarborgd en dat deze toegankelijkheid niet afhankelijk mag zijn van de financiële situatie van ouders of verzorgers;

– het college van bestuur spreekt uit dat het Hoger Onderwijs van groot belang is voor de toekomst van Nederland. Het college vindt dat er extra geïnvesteerd moet worden in het hoger onderwijs en niet bezuinigd. Het college en de actievoerende studenten zijn het hierover eens. Het college zal dit standpunt blijven uitdragen;

– het college van bestuur vindt inhoudsvolle medezeggenschap essentieel voor het functioneren van het bestuur van de universiteit; dit draagt bij aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Het college van bestuur en de universiteitsraad zullen in maart in een speciale bijeenkomst aandacht besteden aan het borgen van inhoudsvolle medezeggenschap.

Op grond van bovenstaande verklaring hebben de actievoerende studenten het bestuursgebouw verlaten. Tegen de actievoerende studenten wordt geen vervolging ingesteld.